Complementary activities will be uploaded here so that the students have easy acces to the materials used in the classroom.

En aquest curs anem a ci onèixer que es la investigació social, de cara a aprendre a realitzar un anàlisis de la realitat. També aprendrem a planificar, conèixer els diferents nivells de planificació, les etapes del projecte, la  qüestió de gènere i l'avaluació de la nostra intervenció.    

       Aquest es un mòdul transversal, amb un pes considerazble de cara a aprendre a fer projectes. D'altra banda va a ser fonamental per a poder al curs seguent preparar-se el mòdul de projecte.

La finalidad de este Moodle es establecer un canal de comunicación entre la profesora y los alumnos/as, servirá para colgar el material complementario, entrega de trabajos y actividades así como resolver dudas.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización de la intervención, intervención/ejecución, evaluación de la intervención, promoción y difusión, gestión de la calidad y administración de actividades de animación cultural.